Edupolisa | Polityka prywatności
 • Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.edupolisa.pl

{content}

I. Definicje

 1. Administrator Serwisu – GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice;
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Spółka – GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice;
 6. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjno-sprzedażowa, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Spółkę pod adresem www.edupolisa.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu internetowego www.edupolisa.pl.

II. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług GSU Polisa Sp. z o.o. (Spółki) poprzez stronę internetową www.edupolisa.pl (Serwis).

III. Administrator danych

Serwis www.edupolisa.pl jest obecnie udostępniany Użytkownikom w szczególności w celu administrowania umowami ubezpieczenia zawartymi za pośrednictwem GSU Polisa Sp. z o.o. oraz zgłaszania szkód. Ponieważ świadczenie poszczególnych usług, jak również administrowanie serwisem wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez różne podmioty, poniżej przedstawiamy kto i w jakim celu przetwarza dane Użytkowników Serwisu.
Administratorami danych w przypadku korzystania z Serwisu są:

 1. EUROP ASSISTANCE SA, spółka prawa francuskiego działająca w formie spółki akcyjnej „société anonyme”, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 48 123 637 €, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 451 366 405, z siedzibą pod adresem 2 rue Pillet-Will 75009 Paris, Francja, działająca zgodnie z francuskim kodeksem ubezpieczeń oraz działająca poprzez swój oddział w Irlandii tj. EUROP ASSISTANCE S.A. – Oddział w Irlandii, zarejestrowany w irlandzkim Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem 907 089, który posiada siedzibę pod adresem Central Quay, Ground Floor, Block B, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlandia (Oddział w Irlandii) - w przypadku danych podanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jak również zgłoszenia szkody.
 2. UNIQA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., (dalej również Uniqa) ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 271543; REGON: 140806789, NIP 107-00-06-155, kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości – w przypadku danych podanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jak również zgłoszenia szkody dla umów ubezpieczenia, dla których wniosek o ubezpieczenie został złożony do 30.04.2019 r;
 3. GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B – w celu prowadzenia serwisu, dokonywania rozliczeń, prowadzenia analiz i statystyk, prowadzenia komunikacji z klientami oraz marketingu oferowanych przez Spółkę produktów i usług.

IV. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Europ Assistance S.A. można skontaktować się poprzez adres mailowy: iod@europ-assistance.pl oraz pisemnie na adres siedziby w Polsce.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Uniqa można skontaktować się poprzez adres mailowy: dane.osobowe@uniqa.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora GSU Polisa Sp. z o.o. można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@gsupolisa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.edupolisa.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

V. Pozyskiwanie informacji przez Serwis

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych w formularzach.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

VI. Dane osobowe

 1. Podczas korzystania z serwisu Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Dane podane przez Użytkownika mogą obejmować:
  • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
  • Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
  • Wiek, data i miejsce urodzenia,
  • Nazwę użytkownika w portalach społecznościowych,
  • Płeć,
  • Numer PESEL,
  • Imię i nazwisko dziecka/dzieci Ubezpieczającego,
  • Rodzaj placówki do której uczęszcza dziecko,
  • Numer PESEL dziecka/dzieci Ubezpieczającego.
 2. Serwis zapisuje ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu oraz adres IP).

VII. Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników Serwisu podczas zawierania umowy ubezpieczenia  będą przetwarzane przez Europ Assistance S.A. w celu:
  • w celu wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6ust 1 lit. b RODO);
  • w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 33-46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu], gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1lit. c RODO);
  • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym [Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Pani/Pana zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
 2. Dane podane przez Użytkowników Serwisu podczas zawierania umowy ubezpieczenia będą przetwarzane przez GSU Polisa Sp. z o.o. celu:
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia - na podstawie zgody, jeżeli zostanie wyrażona - art. 6 ust. 1 lit. a – RODO;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  • wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o ile ma zastosowanie;
  • dokonywania rozliczeń i naliczania prowizji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie i rozliczenie prowizji z tytułów umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem agenta;
  • rozpatrzenia złożonej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako że rozpatrzenie reklamacji jest obowiązkiem agenta oraz podmiotu świadczącego usługi drogą elektroniczną, wynikającym z przepisów prawa,
  • w celach analitycznych i statystycznych tj. prowadzenia analiz sprzedaży i wejść na stronę portalu, sporządzania raportów sprzedaży, a także oceny i udoskonalenia działalności serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność analizy działalności Spółki, a także poprawianie funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem
  • obsługi zapytań kierowanych na adres e-mail do kontaktu, chat lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie korespondencji z Użytkownikami i obsługa zapytań kierowanych do administratora
  • w celu wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody;

VIII. Odbiorcy danych

 1. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom Europ Assistance S.A. a także podmiotom, którymi Europ Assistance S.A. posługuje się przy świadczeniu usług objętych umową ubezpieczenia oraz organom nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym takim jak Komisja Nadzoru Finansowego, czy Rzecznik Finansowy,
 2. Spółka może udostępniać Dane Osobowe Użytkownika podwykonawcom np. firmom: księgowym, informatycznym, prawnym, dostawcy usług wysyłki sms, przy czym te podmioty przetwarzają powierzone dane na podstawie stosownych umów. Dane mogą zostać również udostępnione operatorom płatności.
 3. Spółka może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z wystosowanego żądania.
 4. W przypadku kontaktowania się ze Spółką poprzez portale społecznościowe oraz chat na stronie, który połączony jest z kontem edupolisa.pl na portalu Facebook, dane Użytkowników zostaną przekazane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook – Facebook Ireland Limited - na zasadach dotyczących danych osobowych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

IX. Czas przechowywania danych

 1. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Europ Assistance S.A.  będą one przechowywane przez okres jej trwania, aż do momentu przedawnienia roszczeń.
 2. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody względem ich przetwarzania.
 3. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 lit. f RODO) będą przechowywane do momentu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania ich w tym celu.
 4. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionych interesów innych niż marketing będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika, a w przypadku profilu na Facebooku (edupolisa) – nie dłużej niż przez okres kiedy Nas obserwujesz.
 5. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w  celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, rozpatrzenia złożonej reklamacji, będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.

X. Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę – przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: kontakt@edupolisa.pl lub telefonicznie pod numerem 801 401 999.
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących prosimy o kontakt ze Spółką na adres e-mail: kontakt@edupolisa.pl.

XI. Prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e lub f)

 1. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, przetwarzanych w celach wskazanych powyżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub dane Użytkownika będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

XII. Profilowanie

Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie są profilowane.

XIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z "Zasadami dotyczącymi danych" (https://www.facebook.com/about/privacy/update), Facebook Ireland przekazuje dane osobowe użytkowników swojej aplikacji, w tym fanpage prowadzonego przez administratora, do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.

XIV. Portale społecznościowe

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil edupolisa prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Spółki oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (marketing). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu marki edupolisa.pl

XV. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz portalu społecznościowym Facebook.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  • Mozilla Firefox:
   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer:
   http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome:
   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z  operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, w tym w szczególności Google oraz Facebook.
 10. Pliki cookies sesyjne pozostają w przeglądarce Użytkownika do czasu ich usunięcia z przeglądarki. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika przeglądarki.
 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google oraz portal społecznościowy Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 13. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe i pozwalaj nam sprawdzić jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi o użytkowniku w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności portalu na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

XVI. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane te wykorzystujemy jedynie dla oceny ogólnej aktywności na stronie i skuteczności akcji marketingowych.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem.

XVII. Odnośniki do innych stron internetowych

Dla wygody Użytkowników w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis edupolisa.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

XVIII. Polityka ochrony danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Spółce danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym oraz należytą ochronę danych osobowych Użytkowników, zgodnie z wymogami RODO oraz polskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Operator zapewnia stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę powierzonych mu danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Zasady i środki ochrony danych są zawsze zgodne z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Spółka kontroluje stosowanie wdrożonych procedur oraz odpowiednich środków ochrony i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami wspólnotowego oraz polskiego prawa.

XIX. Aktualizacja polityki prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć w szczególności rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały w Serwisie, a także mailowo na adres mailowy podany przez Użytkownika.

XX. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnośnie do niniejszych Zasad polityki prywatności, lub w celu aktualizacji danych lub preferencji, Spółka prosi o kontakt mailowy na adres kontakt@edupolisa.pl.

Informacje w formie pisemnej można również kierować do: GSU Polisa Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice z dopiskiem na kopercie: edupolisa.pl